Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                          Σέρρες  27/3/2016
ΤΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                               Αρ.Πρωτ.  16-14
1ο χιλ. Σερρών-Νεοχωρίου
                Τ.Κ. 62124
Πληροφορίες: Λογοθετίδης  Κοσμάς
Τηλ:6932411576
Email:goneismousikouserron@gmail.com
Blog:http://goneismousikouserron.blogspot.gr

ΠΡΟΣ: Συλλόγους Γονέων Μουσικών Σχολείων Ελλάδος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βουλευτές  Σερρών ,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφέρεια   Σερρών, Προϊστάμενο  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Σερρών,Πανελλήνια Ένωση Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, Μουσικό Σχολείο Σερρών, Α.Σ.Γ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση σπουδών  μαθητών  Μουσικών  Σχολείων.
Κύριοι ,
Τα  Μουσικά  σχολεία  από  τότε  που  ιδρύθηκαν  παρέχουν  προσθετική  αξία  στην  πολιτιστική, κοινωνική ακόμα και στην  οικονομική   ζωή  των  τοπικών  κοινωνιών  αλλά  και   της πατρίδας  μας   γενικότερα. Άπαντες  αναγνωρίζουν  και  σήμερα  μάλιστα  ακόμη  περισσότερο   όχι  μόνο   το  σημαντικό  ρόλο  που  διαδραματίζει  το  Μουσικό  σχολείο  στο  εκπαιδευτικό  γίγνεσθαι  αλλά  και  στα  πρωτεία  που  κρατά  όσον  αφορά  την   έλλειψη  των  φαινομένων  παραβατικότητας  που  εμφανίζουν  άλλα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα. Πρωτεργάτες   αυτής  της  δυναμικής  είναι  πρωτίστως  οι  μαθητές  και  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  των   Μουσικών  σχολείων  που  πραγματικά  αγωνίζονται  για   να  κρατήσουν  το  επίπεδο  εκπαίδευσης  τους  υψηλό . Επικουρικά  εμείς   οι  γονείς  μέσω  των  συλλόγων  μας  προσπαθούμε  όπου  μπορούμε  να  συνδράμουμε  για  την  βελτίωση  των  συνθηκών  εκπαίδευσης  και  διαβίωσης  των  παιδιών  μας  μέσα  στο  σχολείο.
Είναι  όντως  πάρα  πολλά  τα  προβλήματα  που  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  και  τα  τελευταία  χρόνια  γίνονται  ακόμη  εντονότερα. Κυριότερο  όλων  όμως  είναι  η   πιστοποίηση  των  σπουδών  των  αποφοίτων  των  Μουσικών  Σχολείων  που  ενώ  προβλέπεται  από  την  ίδρυσή  τους   το  1988  έχει  πραγματοποιηθεί  μόνο  μόλις  δύο  χρονιές!!!
Συγκεκριμένα  όπως  αναφέρεται  και  στον  συγκεκριμένο  νόμο  και  που  σας  τον  επισυνάπτουμε   μαζί  με  το  παρών  έγγραφό μας: «Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) "περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης"»
Μάλιστα  αναφέρει  επίσης  και  ότι : 1. Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία - Μουσικές Σχολές).
Είναι  δε  τόσο  προνοητικός  που  μεταξύ  άλλων  φροντίζει  και  για  τους  απόφοιτους  των  προηγούμενων  ετών :
 4. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους.
Καταλήγει  δε  σημειώνοντας  ότι :
7. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Κύριοι,  παρακαλούμε όπως  καταβάλλεται  κάθε  δυνατή προσπάθεια  θεσμική  και  προσωπική  έτσι  ώστε  αρθεί  η  μακροχρόνια  αυτή  αδικία  προς  τους  απόφοιτους  του  μουσικού  σχολείου  των  Σερρών αλλά και  όλης  της Ελλάδας γενικότερα.
Ευχαριστούμε  για  την  προσοχή  σας  και  ευελπιστούμε  για  την άμεση  ανταπόκρισή  σας.
 

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
                    Ο  Πρόεδρος                                                              Ο  Γραμματέας
             Λογοθετίδης  Κοσμάς                                                    Καγιούδης  Αντώνης

                Τηλ: 6932411576                                                          Τηλ:6907645194
              koslogo@hotmail.gr                                                  antokag@gmail.com                                 

          

Τίτλοι Μουσικής Ειδικότητας

Ν. 2158/28-06-1993
Νόμος Ν. 2158/1993

Άρθρο 8

Παρ. 5. Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.
1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως
των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) "περί κυρώσεως του
εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης".
Τα προσόντα των καθηγητών - εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι
προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι
ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές.

......................
Παρ. 9. Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,
αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για
την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η
εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από
το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από
την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που
κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄
Υπουργική Απόφαση Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους
των Μουσικών Σχολείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) "Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης".
2. Τις διατάξεις του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄) "Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) "Χορήγηση τίτλων μουσικής
ειδικότητας".
4. Την από 5-3-97 σχετική εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από
εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα
αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία - Μουσικές
Σχολές).

2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων μουσικής ειδικότητας θα δίνονται σε επιτροπή που θα
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και 15
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.

4. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων
(Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται
στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου
εκάστου έτους.

5. Τα μαθήματα, εξεταστέα ύλη, η διαδικασία εξετάσεων και κάθε σχετική οδηγία κατά ειδικότητα
θα κοινοποιείται στους υποψηφίους μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

6. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα εκδίδονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ..

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η ισχύς της υπ` αριθμ. Γ2/5466/6-10-
93 Υπουργικής Απόφασης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ2/7324/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄
Υπουργική Απόφαση Γ2/7324/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων
μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους Μουσικών Σχολείων
κ.α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) "Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης".

2. Τις διατάξεις του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄) "Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων".

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) "Χορήγηση τίτλων μουσικής
ειδικότητας".

4. Την από 5-3-97 σχετική εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

5. Την αριθμ. Γ2/7323/8-12-97 Υπουργική απόφαση με θέμα "Χορήγηση τίτλων μουσικής
ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων", αποφασίζουμε:

1. Η Εξεταστική Επιτροπή για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας θα είναι τριμελής. Της
εξεταστικής Επιτροπής θα προίσταται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του. Τα υπόλοιπα δύο (2)μέλη της Επιτροπής θα είναι δημόσιοι
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής) με ειδικότητα (Θεωρητικοί καθηγητές οργάνων ή
παραδοσιακής μουσικής κ.α.) σχετικοί με το αντικείμενο που πρόκειται να κληθούν να εξετάσουν
και με βαθμό Α΄. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχει και ο ειδικός καθηγητής, χωρίς δικαίωμα
βαθμολόγησης.

2. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα είναι:
α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας)
β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής)
γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων.

3. Τα μαθήματα κατά ειδικότητα και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω τίτλων
μουσικής ειδικότητας θα είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ. της 11-11-1957
(ΦΕΚ 229/τ.Α΄) "περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης σε
συνδυασμό με τα εκάστοτε ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα των Μουσικών Σχολείων.

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων και για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

5. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα υπογράφονται από την Εξεταστική Επιτροπή,
τον ειδικό καθηγητή καθώς και από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η ισχύς της υπ` αριθμ. Γ2/5466/6-10-
93 Υπουργικής Απόφασης.

7. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου